Pozor na nabídky neoprávněných auditorů na internetu. V rámci první pomoci vám nabízíme odkazy na ověřené odborníky. Podle zákona mohou průkazy a štítky vydávat pouze energetičtí auditoři a autorizovaní inženýři, kteří projdou přezkoušením odborné komise, kterou jmenuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Energetičtí auditoři jsou zapsání do seznamu Energetických auditorů EA vedeného Ministerstvem průmyslu a obchodu po splnění všech požadovaných předpokladů. Krom jiného jsou energetičtí auditoři pojištěni pro případ odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s jejich činností po celou dobu auditorské činnosti. Jsou také povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech tykajících se fyzické nebo právnické osoby, o kterých se dozvěděli v souvislosti s prováděním energetického auditu nebo je použít ke svému prospěchu nebo k prospěchu nebo újmě třetí osoby.

Co byste měli požadovat? Auditor musí doložit svoji kvalifikaci (případně reference). Z hlediska širšího využití výstupů energetického auditu požadujte uvedení všech zjištěných (analyzovaných) dat, dílčích výsledků, výpočtů, apod. v závěrečné zprávě o energetickém auditu. V případě zpracovávání energetického auditu a za předpokladu, že se v budoucnu bude zpracovávat pro danou budovu i průkaz ENB (Energetické náročnosti budovy), je vhodné poptat obě činnosti u jednoho zpracovatele – díky využití části výpočtů může být nabídková cena nižší než při jejich samostatném zpracování. V ekonomickém hodnocení vyžadujte variantní posouzení s reálnými okrajovými podmínkami, např.se zohledněním výše dotace či úvěru, které podle prováděcí vyhlášky č. 213/2001 Sb. nesmějí být v energetickém auditu do výpočtu zahrnuty.

Zdroj: Knauf.cz