Informuje o celkové energetické spotřebě budovy (údaje v KWh/m2 za rok). V celkové spotřebě je zahrnuta nejen spotřeba energie na vytápění objektu (podle čehož byly budovy hodnoceny doposud), ale i za chlazení, přípravu teplé vody, vzduchotechniku, osvětlení a provoz zařízení zajišťující chod jednotlivých systémů. Podle celkové roční dodané energie (GJ za rok), která je chápána jako množství energie dodané do budovy, vč. energie v ní vyrobené obnovitelnými zdroji energie a v budově také spotřebované za standardizovaného užívání. Průkaz energetické náročnosti budov ENB je podle novely energetického zákona (177/2006 Sb.) od 1. 1. 2009 povinnou součástí dokumentace při výstavbě nových budov, dále při energeticky významných změnách stávajících budov (např. výměna oken, zateplení či rekonstrukce budovy) s podlahovou plochou nad 1000 m2 a také při prodeji nebo nájmu těchto budov nebo jejich částí. Průkaz energetické náročnosti budovy přitom nesmí být starší 10 let. Povinnost zpracovat a na veřejně přístupném místě vystavit průkaz energetické náročnosti budovy budou mít také provozovatelé budov nad 1000 m2 podlahové plochy využívaných pro veřejné účely (školství, zdravotnictví, kulturu, obchod atd.)

Energetický štítek budovy je důležitým ukazatelem úspornosti budov a kritériem pro jejich výběr. Má tedy praktický význam nejen pro vlastníka budovy, ale stává se důležitým argumentem pro sjednávání výše nájmu, při uvažované koupi domu nebo při prostém oceňování budov. V praxi je realizace a ochrana těchto zájmů zakotvena od 1.1.2009 ve vyhlášce č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov (ENB), tzv. energetickém štítkování budov, zákona č. 406/2006 o hospodaření energií, která je v platnosti od 1. 7. 2008. Průkaz energetické náročnosti budov spolu se štítkem je určen jednak všem, které zajímá, jak snížit spotřebu energie v budově kterou vlastní nebo spravují a subjektům, kterým zákon č. 177/2006 Sb. ukládá za povinnost průkaz energetické náročnosti budov vypracovat. Je třeba vnímat, že se jedná o zcela průlomový krok, který v této míře nebyl ve stavebnictví realizován. Splnění těchto požadavků stanovených zákonem se dokládá Průkazem energetické náročnosti budovy, zpracovaným podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb.

Důležité je, že pro čerpání dotací z programů EU je v souladu s oběma platnými vyhláškami nutné předložit souhrnnou technickou zprávu, která musí obsahovat podle § 6a zák. č. 177/2006 Sb., splnění požadavků na energetickou náročnost budov a stanovení celkové energetické spotřeby stavby podle vyhl.č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov.