Platí-li pro vás povinnost mít zpracován energetický audit domu a vyhotoven energetický štítek a vy si myslíte, že pokud tak neučiníte, tak se nic nestane, tak se mýlíte. Tímto článkem vás nechceme strašit, ale pouze upozornit na možné problémy.

Dodržování uvedených požadavků kontroluje územní inspektorát Státní energetické inspekce a to na základě zákona č. 458/200 Sb.

Jaká je výše pokut?

Inspektor má oprávnění požadovat od vás veškerou potřebnou dokumentaci, a pokud zjistí nedostatky, je oprávněn uložit vám i pokutu. U fyzických osob je porušení povinností vyplývajících ze zákona bráno jako přestupek, za který lze uložit pokutu do 100 000 korun.

U právnických osob a podnikajících fyzických osob, společenství vlastníků jednotek, energetických auditorů se jedná o správní delikt. Pokuta za správní delikt může být uložena v rozsahu do výše 100 000 Kč, 200 000 Kč, případně do 5 milionů korun v závislosti na závažnosti správního deliktu a na osobě, která jej spáchala.

Například za nedoložení průkazu hrozí právnickým a podnikajícím fyzickým osobám pokuta až do výše 100 000 Kč, u společenství vlastníků jednotek pokuta až do 200 000 Kč.

U provozovatelů budov využívaných pro účely školství, poskytování ubytovacích služeb, zdravotnictví apod. může činit pokuta za správní delikt neumístění průkazu na veřejně přístupném místě v budově až 5 milionů korun. Přestupky a správní delikty však nelze stíhat neomezeně. Promlčecí lhůta pro projednání přestupků činí u fyzických osob jeden rok od spáchání přestupku.

Pokuty tedy nejsou zrovna nízké a v naprosté většině případů jsou mnohonásobně vyšší než cena pořízení energetického štítku budovy.

J. H.